Web Based Lesson : Luas Permukaan dan Volume Bola

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran          : Matematika
Kelas/Semester         : IX/I
Materi Pokok             : Bola
waktu                             : 1 x 40 menit

Baca lebih lanjut

Iklan